Téma Název Popis
Téma 1 Kniha Obecná studijní opora 1. lekce
První lekce slouží jako samotný úvod do studia němčiny a čekají Vás v ní opravdu jednoduché věci! Nejdříve se podíváme na němčinu jako jazyk a povíme si, čím se liší od češtiny. Ve zkratce se podíváme na německou výslovnost a abecedu. V gramatické části Vás čeká seznámení se základními zájmeny, časování sloves v přítomném čase, časování nepravidelného slovesa sein (být), několik základních frází a seznámení s barvami.
Stránka Odborná studijní opora 1. lekce
Soubor Studijní opora za celou 1. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 1. lekce
Stránka Procvičování slovíček 1. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 1. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 2 Kniha Obecná studijní opora 2. lekce
V rámci druhé lekce se podíváme na členy a vysvětlíme si, jak je v němčině správně používat. Zaměříme se na slovosled německé věty, který je překvapivě logický a snadný! Naučíme se, jak pokládat otázku a osvojíme si několik tázacích slov. Rovněž se podíváme na silné skloňování podstatných jmen po členu určitém. Na závěr se naučíme jednoduché německé rozpočítadlo.
Stránka Odborná studijní opora 2. lekce
Soubor Studijní opora za celou 2. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 2. lekce
Stránka Procvičování slovíček 2. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 2. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 3 Kniha Obecná studijní opora 3. lekce
V rámci třetí lekce se zaměříme zejména na vyjadřování záporu a podíváme se na to, jak němčina popírá jednotlivé výpovědi. Gramatiku z předchozí lekce doplníme o skloňování podstatných jmen se členem určitým (zatím opět pouze silné skloňování). Abychom uměli vyjádřit další skutečnosti, doplníme si slovní zásobu o sloveso haben (mít), které je sice nepravidelné, ale jeho tvary nebude problém si osvojit. Dále se zaměříme na rozšíření slovní zásoby a naučíme se několik přídavných jmen, u nichž si rovněž ukážeme, jak se dají v německé větě použít. Naučíme se dny v týdnu!
Stránka Odborná studijní opora 3. lekce
Soubor Studijní opora za celou 3. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 3. lekce
Stránka Procvičování slovíček 3. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 3. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 4 Kniha Obecná studijní opora 4. lekce
V rámci čtvrté lekce si osvojíte velké množství nových gramatických jevů. Zaměříme se zejména na předložky se 3. pádem, které Vás budou provázet po celé další studium němčiny. Dále se podíváme na skloňování osobních zájmen ve 3. a 4. pádě. Doplňkovou gramatiku tvoří pořadí předmětů v německé větě, které je ale nutné zvládnout, aby Vaše němčina zněla přirozeně. Naučíme se rovněž základní německé číslovky do dvaceti. V kapitole o nulovém členu navážeme na znalosti z první lekce, které se pokusíme prohloubit. Na závěr si rozšíříte slovní zásobu v oblasti barev, aby Vám němčina nepřipadala černobílá.
Stránka Odborná studijní opora 4. lekce
Soubor Studijní opora za celou 4. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 4. lekce
Stránka Procvičování slovíček 4. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 4. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 5 Kniha Obecná studijní opora 5. lekce
V rámci páté lekce nás čeká doplnění znalostí německých předložkových výrazů, bude se jednat o předložky, které se používají pouze se 4. pádem. Tím navážeme na gramatiku předchozí lekce a v lekci následující se pokusíme obě probrané látky zopakovat a upevnit. Dále nás čeká doplňková kapitola o nepřímém pořádku slov, kterému nyní asi rozumíte lépe než v první lekci, kdy jsme tuto problematiku nastínili. Čeká nás rovněž skloňování dvou tázacích zájmen, a to zájmena kdo (wer) a co (was), což pro Vás bude jistě odpočinkovou záležitostí. Podíváme se na přivlastňovací zájmena, naučíme se jejich tvary a začneme je skloňovat. Rovněž se vrátíme k číslovkám, oprášíme znalosti z minulé lekce a naučíme se počítat do stovky. Abychom obohatili Vaši slovní zásobu, podíváme se na názvy měsíců a ročních období!
Stránka Odborná studijní opora 5. lekce
Soubor Studijní opora za celou 5. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 5. lekce
Stránka Procvičování slovíček 5. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 5. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 6 Kniha Obecná studijní opora 6. lekce
V rámci šesté lekce se podíváme na vyjadřování českého zájmena svůj v němčině. Naučíme se několik sloves, která v přítomném čase mění svůj kmen, rozdělíme je do dvou skupin a pokusíme se je dostatečně procvičit. Osvojíme si tvary rozkazovacího způsobu, který pro Vás bude jistě snadnou záležitostí. Naučíme se slabé skloňování podstatných jmen po členu určitém i po členu neurčitém. Osvojíme si základní slovní zásobu z oblasti domácích zvířat.
Stránka Odborná studijní opora 6. lekce
Soubor Studijní opora za celou 6. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 6. lekce
Stránka Procvičování slovíček 6. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 6. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 7 Kniha Obecná studijní opora 7. lekce
V rámci sedmé lekce rozšíříme Vaše znalosti rozkazovacího způsobu o sloveso sein (být). Naučíme se velmi často používanou německou vazbu es gibt, která se Vám bude hodit nejen v profesním životě, ale i v běžné komunikaci. Podíváme se na množné číslo podstatných jmen a zkusíme si jeho tvorbu rozdělit do několika kategorií. V rámci sedmé lekce se rovněž naučíme hodiny. Jako odpočinkovou aktivitu můžete zvolit jeden ze dvou jazykolamů.
Stránka Odborná studijní opora 7. lekce
Soubor Studijní opora za celou 7. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 7. lekce
Stránka Procvičování slovíček 7. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 7. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 8 Kniha Obecná studijní opora 8. lekce
V rámci osmé lekce si doplníme znalosti o tvoření množného čísla v němčině, a tak plynule navážeme na lekci sedmou. Podíváme se na skloňování podstatných jmen v množném čísle po členu určitém i po členu neurčitém, rovněž se zaměříme na to, jak se podstatná jména skloňují po přivlastňovacích zájmenech. Naučíme se několik nových předložek, které se pojí se 3. i 4. pádem, a díky nim budeme moci bez problémů popsat místnost, pracoviště, atd. Slovní zásobu si rozšíříme o slovíčka týkající se nábytku.
Stránka Odborná studijní opora 8. lekce
Soubor Studijní opora za celou 8. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 8. lekce
Stránka Procvičování slovíček 8. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 8. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 9 Kniha Obecná studijní opora 9. lekce
V rámci deváté lekce doplníme některé maličkosti, které se týkají předložek se 3. a 4. pádem, které jsme důkladně probrali v osmé lekci. Hlavní gramatikou této lekce budou způsobová slovesa a s nimi související sloveso wissen – zaměříme se na jejich význam a použití ve větě.
Rovněž se naučíme slovesa liegen a legen, stehen a stellen a vysvětlíme si, jak v němčině fungují. Zaměříme se i na možné překlady slovesa dát do němčiny. Na závěr se podíváme na dvě nová zájmena, a to dieser a jeder. Naučíme se několik krásných slov o štěstí!
Stránka Odborná studijní opora 9. lekce
Soubor Studijní opora za celou 9. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 9. lekce
Stránka Procvičování slovíček 9. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 9. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 11 Kniha Obecná studijní opora 11. lekce
V rámci jedenácté lekce se krátce podíváme na některá způsobová slovesa probraná v deváté lekci a upřesníme si jejich použití v běžné němčině a upozorníme na případy, ve kterých by mohlo docházet k nejasnostem. Zaměříme se na kladnou odpověď na zápornou otázku. Osvojíme si zápornou předponu un-. Hlavní gramatiku této lekce tvoří slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, na která se zaměříme i při procvičování. Rovněž si v rámci této lekce zopakujeme některé časové údaje a doplníme své znalosti i novou slovní zásobu spojenou s tématem čas. Na závěr lekce Vás čekají dvě jednoduché německé hádanky.
Stránka Odborná studijní opora 11. lekce
Soubor Studijní opora za celou 11. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 11. lekce
Stránka Procvičování slovíček 11. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 11. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 12 Kniha Obecná studijní opora 12. lekce
Dvanáctá lekce bude zaměřená především na slovesa. Podíváme se na slovesa typu unterhalten a einladen, u kterých dochází v přítomném čase k několika změnám. Nejdůležitější gramatiku budou tvořit zvratná slovesa se zájmeny ve 3. i ve 4. pádě a jejich časování. Zaměříme se i na postavení zvratného zájmena sich v rámci celé věty. Podíváme se rovněž na záludnosti, které se týkají vyjadřování českého od. Doplňkovou gramatiku tvoří rozdíl mezi früh a bald. Naučíte se tři nové jazykolamy.
Stránka Odborná studijní opora 12. lekce
Soubor Studijní opora za celou 12. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 12. lekce
Stránka Procvičování slovíček 12. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 12. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 13 Kniha Obecná studijní opora 13. lekce
V rámci třinácté lekce se zaměříme na stupňování přídavných jmen v přísudku, na které navážeme v lekci čtrnácté doplněním stupňování příslovcí. Zaměříme se především na pravidelnosti týkající se stupňování, ukážeme si ale i některé problémové případy. Rovněž se podíváme na to, jak se dá v němčině se stupňováním či porovnáváním pracovat ve větě. V této lekci nás rovněž čeká kapitola týkající se zeměpisných jmen, naučíme se názvy měst, zemí, světadílů, několik předložek, které se s těmito výrazy pojí a podíváme se na to, jak s nimi vytvořit smysluplnou německou výpověď. Na závěr si můžete přečíst několik mouder o lásce.
Stránka Odborná studijní opora 13. lekce
Soubor Studijní opora za celou 13. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 13. lekce
Stránka Procvičování slovíček 13. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 13. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 14 Kniha Obecná studijní opora 14. lekce
Čtrnáctá lekce se pokusí obohatit Vaše vědomosti týkající se stupňování přídavných jmen o stupňování příslovcí, které pro Vás bude s Vašimi znalostmi ze třinácté lekce velmi snadné. Hlavní gramatiku této lekce tvoří souřadící věty. Budeme se zabývat spojkami, které ovlivňují slovosled i těmi, které na něj žádný vliv nemají. Na závěr lekce Vás čekají tři lehké hádanky.
Stránka Odborná studijní opora 14. lekce
URL Studijní opora za celou 14. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 14. lekce
Stránka Procvičování slovíček 14. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 14. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 15 Kniha Obecná studijní opora 15. lekce
V rámci patnácté lekce se podíváme na jeden z německých minulých časů. Jedná se o jednoduchý minulý čas, tedy préteritum, které je možné používat v souvislém vyprávění či při popisu dějů minulých. V této lekci se naučíme tvořit préteritum pravidelných sloves a sloves pomocných. Zaměříme se i na tvoření préterita sloves způsobových. V následující lekci nás čeká tvoření préterita nepravidelných sloves. Doplňkovou gramatiku patnácté lekce tvoří bezspojkové věty. Na závěr lekce se podíváme na to, jaké zvuky dělají domácí zvířata.
Stránka Odborná studijní opora 15. lekce
Soubor Studijní opora za celou 15. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 15. lekce
Stránka Procvičování slovíček 15. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 15. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 16 Kniha Obecná studijní opora 16. lekce
V šestnácté lekci budeme navazovat na záležitosti probrané v lekci předchozí, a to jednoduchý minulý čas – préteritum. Podíváme se na to, jak tvoří préteritum nepravidelná slovesa a jak vypadá préteritum u sloves tzv. smíšeného časování. V této lekci se rovněž naučíme sloveso werden (stát se), budeme ho umět časovat a osvojíme si několik frází, které se s ním pojí. Další gramatiku této lekce tvoří zájmena niemand a jemand. Podíváme se rovněž na zápor vyjádřený nichts a nie. Na závěr se naučíme několik přísloví, která se týkají problémů.
Stránka Odborná studijní opora 16. lekce
Soubor Studijní opora za celou 16. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 16. lekce
Stránka Procvičování slovíček 16. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 16. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 17 Kniha Obecná studijní opora 17. lekce
Hlavní náplní sedmnácté lekce bude další minulý čas, a to perfektum. Naučíme se ho tvořit u pravidelných sloves a u sloves pomocných. Podíváme se na to, kdy se v němčině perfektum používá a jak se liší od préterita. Jelikož se jedná o poměrně náročnou záležitost, nebudeme se v rámci této lekce zatěžovat další gramatikou a ukážeme si pouze, jak se dá v němčině vyjadřovat neurčitost za pomoci podmětů man a es. Na závěr lekce Vás čekají tři hádanky.
Stránka Odborná studijní opora 17. lekce
Soubor Studijní opora za celou 17. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 17. lekce
Stránka Procvičování slovíček 17. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 17. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 18 Kniha Obecná studijní opora 18. lekce
V osmnácté lekci se podíváme na tvoření perfekta u nepravidelných sloves. Zaměříme se rovněž na slovesa tzv. smíšeného časování. Podíváme se na to, kdy se v perfektu používá pomocné sloveso haben a kdy sein. Naučíme se i dva výrazy, které odpovídají českému sám, a vysvětlíme si, v jakých případech se používají. Na závěr připojíme několik moudrých německých řádků.
Stránka Odborná studijní opora 18. lekce
Soubor Studijní opora za celou 18. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 18. lekce
Stránka Procvičování slovíček 18. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 18. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 19 Kniha Obecná studijní opora 19. lekce
V devatenácté lekci se zaměříme na budoucí čas, ukážeme si, jak se tvoří a vysvětlíme si základní pravidla týkající se tvorby a použití budoucího času v němčině. Naučíme se také perfektum způsobových sloves a slovesa wissen. Osvojíme si přítomný čas sloves, která jsou zakončená na –eln a –ern, která mají poněkud problematičtější tvary. Na závěr Vás čeká několik praktických ustálených slovních spojení.
Stránka Odborná studijní opora 19. lekce
Soubor Studijní opora za celou 19. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 19. lekce
Stránka Procvičování slovíček 19. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 19. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 21 Kniha Obecná studijní opora 21. lekce
V rámci této lekce se zaměříme na slovosled vedlejší věty a spojky, které jsou pro vedlejší věty typické. Podíváme se na rozdíl mezi českým slovem když a als a wenn, které tomuto výrazu odpovídají v němčině. Naučíme se další praktické nepravidelné sloveso - tun (dělat, konat, činit).
Stránka Odborná studijní opora 21. lekce
Soubor Studijní opora za celou 21. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 21. lekce
Stránka Procvičování slovíček 21. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 21. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 22 Kniha Obecná studijní opora 22. lekce
V této lekci se zaměříme na shodu přísudku s podmětem. Jedná se sice o záležitost, kterou intuitivně používáte v němčině již nyní, ale přesto by bylo vhodné, abychom si ukázali některé problematické či ne zcela jasné případy. Zcela nová pro Vás budou zájmenná příslovce, se kterými se v této lekci naučíme rovněž pracovat. Doplňkovou gramatiku tvoří rozdíl mezi německými výrazy wie a als, které odpovídají českému jako. Na závěr Vás čekají dvě hádanky.
Stránka Odborná studijní opora 22. lekce
Soubor Studijní opora za celou 22. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 22. lekce
Stránka Procvičování slovíček 22. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 22. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 23 Kniha Obecná studijní opora 23. lekce
V této lekci se podíváme na ustálené vazby sloves, podstatných i přídavných jmen. Jedná se o záležitost, která se bohužel nedá nijak logicky vysvětlit, a vazby je nutné se opravdu naučit. Pokusíme se Vám poskytnout co nejvíce prostoru pro procvičování, abyste si vazby zautomatizovali. Rovněž se zaměříme na vlastní jména a jejich skloňování. Podíváme se i na přímý pořádek slov ve zjišťovací otázce. Na závěr lekce dostanete hádanku!
Stránka Odborná studijní opora 23. lekce
Soubor Studijní opora za celou 23. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 23. lekce
Stránka Procvičování slovíček 23. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 23. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 24 Kniha Obecná studijní opora 24. lekce
V této lekci se zaměříme na souvětí, některé záležitosti už Vám budou jistě známé z minulých lekcí, jiné pro Vás budou zcela nové. Podíváme se na jednotlivé spojky souřadného i podřadného souvětí, vysvětlíme si, kdy je vhodné je používat a kdy se naopak hodí spojky jiné. Z oblasti slovosledu nás čeká krátké poučení o příslovečném určení. Teoreticky se seznámíme s německým větným rámcem, na který už jsme ovšem v předchozích lekcích několikrát narazili.
Stránka Odborná studijní opora 24. lekce
Soubor Studijní opora za celou 24. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 24. lekce
Stránka Procvičování slovíček 24. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 24. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 25 Kniha Obecná studijní opora 25. lekce
V této lekci nás čeká rozsáhlé opakování skloňování podstatných jmen. Podíváme se na dva skloňovací typy, které už známe z předchozích lekcí, a doplníme naše znalosti ještě o třetí. Zaměříme se na skloňování podstatných jmen v množném čísle. Čeká nás skloňování přídavných jmen po členu určitém i po členu neurčitém, které pro Vás bude určitě velmi snadné, jelikož se jedná o velmi logickou a jasnou gramatiku. Na závěr Vás čeká několik ustálených slovních spojení.
Stránka Odborná studijní opora 25. lekce
Soubor Studijní opora za celou 25. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 25. lekce
Stránka Procvičování slovíček 25. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 25. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 26 Kniha Obecná studijní opora 26. lekce
V této lekci se naučíme několik nových tázacích zájmen, podíváme se na jejich skloňování a naučíme se s nimi tvořit několik otázek, které by se Vám mohly hodit. Zaměříme se na skloňování osobních zájmen, které pro Vás bude částečně opakováním, jelikož jsme dva pády probrali už v předchozích lekcích. Zcela novou gramatiku budou tvořit tři synonymní slovesa – holen, tragen, bringen, která se cizincům často velmi pletou, a tak se pokusíme vysvětlit Vám možnosti jejich použití.
Stránka Odborná studijní opora 26. lekce
Soubor Studijní opora za celou 26. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 26. lekce
Stránka Procvičování slovíček 26. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 26. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 27 Kniha Obecná studijní opora 27. lekce
Tato lekce Vám pomůže obohatit Vaše německé výpovědi o celou řadu zájmen, zejména o několik zájmen neurčitých. Blíže se podíváme na jejich skloňování a možnosti použití. Rovněž nás čekají specifická zájmena einer, keiner, meiner. Na konci lekce Vás čekají tři hádanky.
Stránka Odborná studijní opora 27. lekce
Soubor Studijní opora za celou 27. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 27. lekce
Stránka Procvičování slovíček 27. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 27. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 28 Kniha Obecná studijní opora 28. lekce
V rámci této lekce se naučíme řadové číslovky. Podíváme se i na to, jak se vyjadřuje v němčině datum a na slovní zásobu s ním spojenou. Zaměříme se na překlad českého ještě ne a už ne do němčiny a naučíme se několik složenin s irgend-/nirgend-. Na závěr lekce Vás čeká několik ustálených slovních spojení.
Stránka Odborná studijní opora 28. lekce
Soubor Studijní opora za celou 28. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 28. lekce
Stránka Procvičování slovíček 28. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 28. lekce – Rozházená slovíčka
Téma 29 Kniha Obecná studijní opora 29. lekce
V rámci této lekce se zaměříme na infinitiv závislý na podstatném jménu, přídavném jménu a slovesu. Jedná se o gramatickou záležitost, která výrazně rozšíří možnosti Vašeho vyjádření. Naučíme se směrová příslovce, takže se budete umět zeptat na cestu, budete moci někoho zavolat k sobě či poslat pryč. Vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi slovy Platz – Stelle – Ort. Naučíme se několik moudrostí na téma práce.
Stránka Odborná studijní opora 29. lekce
Soubor Studijní opora za celou 29. lekci (ke stažení)
Stránka Procvičování slovíček 29. lekce
Stránka Procvičování slovíček 29. lekce – Kartičky
Stránka Procvičování slovíček 29. lekce – Rozházená slovíčka