Osnova témat

 • Úvod

  O kurzu:

  Projekt: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura (číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00030)

  Tento kurz vznikl v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“ financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost byl určen pro členské svazy Unie zaměstnavatelských svazů ČR – CRA (dále jen Unie) z oblasti kultury. Unie byla realizátorem projektu, jakožto zastřešující organizace zaměstnavatelských svazů z oblasti průmyslu, pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Projekt, který trval 36 měsíců, reagoval na aktuální vývoj národního hospodářství, konkrétně v rámci oblasti kultury. Cílem projektu proto bylo zvýšit adaptabilitu zaměstnanců kulturních zařízení, sdružených v zaměstnavatelských svazech, a to v Asociaci profesionálních divadel ČR, v Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů, v Radě galerií ČR a ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

  Vítejte v kurzu:

  Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

  Vítáme vás v e-learningového kurzu němčiny pro knihovníky a galerijní pracovníky. Základním materiálem každé lekce bude studijní opora, ve které naleznete souhrn celé lekce, tedy gramatickou část, problematiku výslovnosti, několik rychlých průběžných cvičení, základní fráze a další doplňkový materiál. Studijní oporu bude doplňovat odborná studijní opora, která se zaměří na odbornou slovní zásobu v návaznosti na gramatickou část a na další praktické záležitosti, které by mohl knihovník či galerijní pracovník v němčině řešit. V rámci těchto materiálů se vám budeme snažit poskytnout odbornou slovní zásobu a pomoci vám písemně i ústně komunikovat s německy mluvícím prostředím. Na studijní oporu rovněž navazuje procvičování probraných jevů. V každé nové lekci se budeme rovněž snažit vracet k jevům, které byly probrány dříve, abyste měli možnost si vše v klidu procvičit a upevnit.

  Všechny studijní opory kurzu budou mít podobné členění. Na počátku naleznete vždy základní informace o probíraných jevech, následuje gramatika, cvičení, fráze či další slovní zásoba nebo doplňkový materiál.

  Nyní se můžeme pustit do samotného studia!  čas

  Tato ikonka vám sdělí, kolik času vám přibližně studium modulu zabere. Jde ale o orientační údaj. Pokud se budete věnovat rozšiřujícím materiálům, bude to pochopitelně více.

  Klíčová slova

  Klíčova slova obsahují několik základních pojmů, které Vám umožní získat rychle představu o obsahu lekce.

  Literatura

  V rámci učebních materiálů si můžete přečíst knihu nebo vytisknout PDF. Jejich obsah je stejný. Pro fixaci pojmů si projděte slovní zásobu . V každé lekci najdete také několik cvičení .

  Zamyslete se

  V poslední části najdete cíle lekce. Zde v několika bodech zjistíte, co všechno budete umět a čemu budete rozumět, pokud zvládnete absolvovat dani lekci.

  • Téma 1


   Lekce 1

   První lekce slouží jako samotný úvod do studia němčiny a čekají vás v ní opravdu jednoduché věci! Nejdříve se podíváme na němčinu jako jazyk a povíme si, čím se liší od češtiny. Ve zkratce se podíváme na německou výslovnost a abecedu. V gramatické části vás čeká seznámení se základními zájmeny, časování sloves v přítomném čase, časování nepravidelného slovesa sein (být), několik základních frází a seznámení s barvami. V odborné části kurzu se seznámíte se slovní zásobou týkající se pozdravů a komunikace. V rámci této lekce byste si měli osvojit rovněž základní slovní zásobu týkající se knihovny, se kterou budeme v průběhu celého kurzu pracovat.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 2


   Lekce 2

   V rámci druhé lekce se podíváme na členy a vysvětlíme si, jak je v němčině správně používat. Zaměříme se na slovosled německé věty, který je překvapivě logický a snadný! Naučíme se, jak pokládat otázku a osvojíme si několik tázacích slov. Rovněž se podíváme na silné skloňování podstatných jmen po členu určitém. V odborné části kurzu nás čeká seznámení s galerií, podíváme se na různé typy galerií a osvojíme si základní slovní zásobu týkající se obrazů. Čeká nás i doplnění pozdravů. Na závěr se naučíme jednoduché německé rozpočítadlo.

   Krásné studijní chvíle!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 3


   Lekce 3

   V rámci třetí lekce se zaměříme zejména na vyjadřování záporu a podíváme se na to, jak němčina popírá jednotlivé výpovědi. Gramatiku z předchozí lekce doplníme o skloňování podstatných jmen se členem určitým (zatím opět pouze silné skloňování). Abychom uměli vyjádřit další skutečnosti, doplníme si slovní zásobu o sloveso haben (mít), které je sice nepravidelné, ale jeho tvary nebude problém si osvojit. Dále se zaměříme na rozšíření slovní zásoby a naučíme se několik přídavných jmen, u nichž si rovněž ukážeme, jak se dají v německé větě použít. V rámci odborné části kurzu se zaměříme na pohyb v galerii, vstupné a šatnu. Rovněž se podíváme na jednotlivá umělecká díla, která mohou být v galerii vystavována, zejména malby, kresby či rytiny. Naučíme se dny v týdnu!

   Gramatika nebude náročná a Vaše znalosti němčiny se začnou postupně rozšiřovat.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 4


   Lekce 4

   V rámci čtvrté lekce si osvojíte velké množství nových gramatických jevů. Zaměříme se zejména na předložky se 3. pádem, které vás budou provázet po celé další studium němčiny. Dále se podíváme na skloňování osobních zájmen ve 3. a 4. pádě. Doplňkovou gramatiku tvoří pořadí předmětů v německé větě, které je ale nutné zvládnout, aby Vaše němčina zněla přirozeně. Naučíme se rovněž základní německé číslovky do dvaceti. V kapitole o nulovém členu navážeme na znalosti z první lekce, které se pokusíme prohloubit. V odborné části kurzu se zaměříme na první krůčky v knihovně, podíváme se na registraci čtenáře, získání čtenářského průkazu či hledání knihy v katalogu. Na závěr si rozšíříte slovní zásobu v oblasti barev, aby Vám němčina nepřipadala černobílá.

   Příjemné studium!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 5


   Lekce 5

   V rámci páté lekce nás čeká doplnění znalostí německých předložkových výrazů, bude se jednat o předložky, které se používají pouze se 4. pádem. Tím navážeme na gramatiku předchozí lekce a v lekci následující se pokusíme obě probrané látky zopakovat a upevnit. Dále nás čeká doplňková kapitola o nepřímém pořádku slov, kterému nyní asi rozumíte lépe než v první lekci, kdy jsme tuto problematiku nastínili. Čeká nás rovněž skloňování dvou tázacích zájmen, a to zájmena kdo (wer) a co (was), což pro vás bude jistě odpočinkovou záležitostí. Podíváme se na přivlastňovací zájmena, naučíme se jejich tvary a začneme je skloňovat. Rovněž se vrátíme k číslovkám, oprášíme znalosti z minulé lekce a naučíme se počítat do stovky. V odborné části kurzu se podíváme na vyplňování formulářů, které se vám může hodit nejen při práci, ale i při pobytu v německy mluvících zemích. Naučíme se základní údaje, které jsou potřeba při vyplňování registračních formulářů. Abychom obohatili vaši slovní zásobu, podíváme se na názvy měsíců a ročních období!

   Vzhůru do toho!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 6


   Lekce 6

   V rámci šesté lekce se podíváme na vyjadřování českého zájmena svůj v němčině. Naučíme se několik sloves, která v přítomném čase mění svůj kmen, rozdělíme je do dvou skupin a pokusíme se je dostatečně procvičit. Osvojíme si tvary rozkazovacího způsobu, který pro vás bude jistě snadnou záležitostí. Naučíme se slabé skloňování podstatných jmen po členu určitém i po členu neurčitém. V odborné části kurzu se zaměříme na rozbor knihy, naučíme se některá přídavná jména týkající se knih. Podíváme se na to, jak kniha vypadá a jak je členěna (název, jednotlivé kapitoly, prolog, epilog). Osvojíme si základní slovní zásobu z oblasti domácích zvířat.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 7


   Lekce 7

   V rámci sedmé lekce rozšíříme vaše znalosti rozkazovacího způsobu o sloveso sein (být). Naučíme se velmi často používanou německou vazbu es gibt, která se vám bude hodit nejen v profesním životě, ale i v běžné komunikaci. Podíváme se na množné číslo podstatných jmen a zkusíme si jeho tvorbu rozdělit do několika kategorií. V rámci sedmé lekce se rovněž naučíme hodiny. V rámci odborné části kurzu se zaměříme na krásnou literaturu a její žánry, naučíme se jednotlivá slovíčka, která se týkají žánrů knih. Zaměříme se i na to, jakým způsobem získáváme knihy do knihovny. Jako odpočinkovou aktivitu můžete zvolit jeden ze dvou jazykolamů.

   Hodně štěstí!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 8


   Lekce 8

   V rámci osmé lekce si doplníme znalosti o tvoření množného čísla v němčině, a tak plynule navážeme na lekci sedmou. Podíváme se na skloňování podstatných jmen v množném čísle po členu určitém i po členu neurčitém, rovněž se zaměříme na to, jak se podstatná jména skloňují po přivlastňovacích zájmenech.

   Naučíme se několik nových předložek, které se pojí se 3. i 4. pádem, a díky nim budeme moci bez problémů popsat místnost, pracoviště, atd. V odborné části kurzu se podíváme na jednotlivé vědní obory a jejich rozčlenění. Podíváme se i na slovní zásobu týkající se informační vědy. Slovní zásobu si rozšíříme o slovíčka týkající se nábytku.

   Hodně radosti z nových znalostí!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 9


   Lekce 9

   V rámci deváté lekce doplníme některé maličkosti, které se týkají předložek se 3. a 4. pádem, které jsme důkladně probrali v osmé lekci. Hlavní gramatikou této lekce budou způsobová slovesa a s nimi související sloveso wissen – zaměříme se na jejich význam a použití ve větě.

   Rovněž se naučíme slovesa liegen a legen, stehen a stellen a vysvětlíme si, jak v němčině fungují. Zaměříme se i na možné překlady slovesa dát do němčiny. Na závěr se podíváme na dvě nová zájmena, a to dieser a jeder. V odborné části kurzu se podíváme na vyhledávání na Internetu. Přečteme si krátký text o tom, co vlastně Internet je a zaměříme se na slovní zásobu, která se vám může hodit při komunikaci o Internetu v německy mluvícím prostředí.

   Naučíme se několik krásných slov o štěstí! Klidné studium!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 10


   Opakovací lekce

   Desátá, dvacátá a třicátá lekce slouží k opakování. V každé lekci jsme pro vás připravili deset cvičení na nejrůznější gramatické jevy, které byly probírány v předchozích lekcích. V rámci této lekce se můžete vrátit zpět ke gramatickým jevům, které vám dělaly problémy nebo procvičovat slovní zásobu.

   Testy: 10
  • Téma 11


   Lekce 11

   V rámci jedenácté lekce se krátce podíváme na některá způsobová slovesa probraná v deváté lekci a upřesníme si jejich použití v běžné němčině a upozorníme na případy, ve kterých by mohlo docházet k nejasnostem. Zaměříme se na kladnou odpověď na zápornou otázku. Osvojíme si zápornou předponu un-. Hlavní gramatiku této lekce tvoří slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, na která se zaměříme i při procvičování. Rovněž si v rámci této lekce zopakujeme některé časové údaje a doplníme své znalosti i novou slovní zásobu spojenou s tématem čas. Odborná část kurzu se tentokrát zaměří na hudbu, základní klasifikaci hudby, hudební vědu a slovní zásobu, která je s hudbou spjata (barva či výška hlasu, tóny). Seznámíme se i s německou státní hymnou. Na závěr lekce Vás čekají dvě jednoduché německé hádanky.

   Hodně trpělivosti při studiu!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 12


   Lekce 12

   Dvanáctá lekce bude zaměřená především na slovesa. Podíváme se na slovesa typu unterhalten a einladen, u kterých dochází v přítomném čase k několika změnám. Nejdůležitější gramatiku budou tvořit zvratná slovesa se zájmeny ve 3. i ve 4. pádě a jejich časování. Zaměříme se i na postavení zvratného zájmena sich v rámci celé věty. Podíváme se rovněž na záludnosti, které se týkají vyjadřování českého od. Doplňkovou gramatiku tvoří rozdíl mezi früh a bald. V odborné části kurzu navážeme na předchozí lekci, podíváme se na druhy hudebních nástrojů i jednotlivá slovíčka, která se hudebních nástrojů týkají. Zaměříme se rovněž na důležité fráze, které se hudby týkají. Naučíte se tři nové jazykolamy.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 13


   Lekce 13

   V rámci třinácté lekce se zaměříme na stupňování přídavných jmen v přísudku, na které navážeme v lekci čtrnácté doplněním stupňování příslovcí. Zaměříme se především na pravidelnosti týkající se stupňování, ukážeme si ale i některé problémové případy. Rovněž se podíváme na to, jak se dá v němčině se stupňováním či porovnáváním pracovat ve větě. V této lekci nás rovněž čeká kapitola týkající se zeměpisných jmen, naučíme se názvy měst, zemí, světadílů, několik předložek, které se s těmito výrazy pojí a podíváme se na to, jak s nimi vytvořit smysluplnou německou výpověď. V odborné části kurzu nás čeká seznámení se sociální sítí Facebook. Přečteme si krátký text o této sociální síti. Podíváme se na to, k čemu může knihovník Facebook využívat, co všechno na něj může psát. Rovněž se zaměříme na základní slovní zásobu, která poslouží k orientaci na Facebooku v němčině. Na závěr si můžete přečíst několik mouder o lásce.

   Ať je Vám s němčinou hezky!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 6
  • Téma 14


   Lekce 14

   Čtrnáctá lekce se pokusí obohatit vaše vědomosti týkající se stupňování přídavných jmen o stupňování příslovcí, které pro vás bude s vašimi znalostmi ze třinácté lekce velmi snadné. Hlavní gramatiku této lekce tvoří souřadící věty. Budeme se zabývat spojkami, které ovlivňují slovosled i těmi, které na něj žádný vliv nemají. V odborné části kurzu se opět přesuneme do knihovny, podíváme se na jednotlivá oddělení knihovny, informační pult, výpůjční oddělení, systém vracení knih. Zaměříme na se rozdělení jednotlivých oddělení v německých knihovnách: hlavní knihovnu, odborné knihovny, čítárnu, sbírku učebnic, hudební oddělení. Na závěr lekce vás čekají tři lehké hádanky.

   Kniha: 1Stránky: 4URL: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 15


   Lekce 15

   V rámci patnácté lekce se podíváme na jeden z německých minulých časů. Jedná se o jednoduchý minulý čas, tedy préteritum, které je možné používat v souvislém vyprávění či při popisu dějů minulých. V této lekci se naučíme tvořit préteritum pravidelných sloves a sloves pomocných. Zaměříme se i na tvoření préterita sloves způsobových. V následující lekci nás čeká tvoření préterita nepravidelných sloves. Doplňkovou gramatiku patnácté lekce tvoří bezspojkové věty. V rámci odborné části kurzu nás čekají akce v knihovnách. Může se jednat o autorská čtení, nejrůznější exkurze, workshopy, přednášky. Zaměříme se na to, jak udělat akcím v knihovně reklamu. Podíváme se na to, jak zvou na své akce zahraniční knihovny a jak vypadají pozvánky v německy mluvícím prostředí. Důležité pro nás bude, jaké údaje pozvánka obsahuje. Dáme vám rovněž několik praktických rad, jak se dozvědět více o německém knihovnictví a jeho akcích.

   Na závěr lekce se podíváme na to, jaké zvuky dělají domácí zvířata.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 16


   Lekce 16

   V šestnácté lekci budeme navazovat na záležitosti probrané v lekci předchozí, a to jednoduchý minulý čas – préteritum. Podíváme se na to, jak tvoří préteritum nepravidelná slovesa a jak vypadá préteritum u sloves tzv. smíšeného časování. V této lekci se rovněž naučíme sloveso werden (stát se), budeme ho umět časovat a osvojíme si několik frází, které se s ním pojí. Další gramatiku této lekce tvoří zájmena niemand a jemand. Podíváme se rovněž na zápor vyjádřený nichts a nie. V rámci odborné části kurzu se zaměříme na německý knihovnický portál a na veškeré informace, které obsahuje. Podíváme se na to, co všechno se na něm dá najít a osvojíme si slovní zásobu, která nám pomůže se lépe orientovat na německých webových stránkách. Rovněž se podíváme i na webové stránky knihoven v německy mluvícím prostředí.

   Na závěr se naučíme několik přísloví, která se týkají problémů.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 17


   Lekce 17

   Hlavní náplní sedmnácté lekce bude další minulý čas, a to perfektum. Naučíme se ho tvořit u pravidelných sloves a u sloves pomocných. Podíváme se na to, kdy se v němčině perfektum používá a jak se liší od préterita. Jelikož se jedná o poměrně náročnou záležitost, nebudeme se v rámci této lekce zatěžovat další gramatikou a ukážeme si pouze, jak se dá v němčině vyjadřovat neurčitost za pomoci podmětů man a es. V rámci odborné části této lekce se zaměříme na e-mailovou komunikaci a její zvláštnosti. Zaměříme se na základní orientaci ve slovní zásobě týkající se tohoto typu komunikace a rovněž znaky, které jsou k této komunikaci potřeba.

   Na závěr lekce Vás čekají tři hádanky.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 18


   Lekce 18

   V osmnácté lekci se podíváme na tvoření perfekta u nepravidelných sloves. Zaměříme se rovněž na slovesa tzv. smíšeného časování. Podíváme se na to, kdy se v perfektu používá pomocné sloveso haben a kdy sein. Naučíme se i dva výrazy, které odpovídají českému sám, a vysvětlíme si, v jakých případech se používají. V rámci odborné části této lekce se podíváme na nápady a rady pro učení. Zaměříme se na to, jak se správně učit a jaké záležitosti mohou správnému studiu pomoci. Na závěr připojíme několik moudrých německých řádků.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 19


   Lekce 19

   V devatenácté lekci se zaměříme na budoucí čas, ukážeme si, jak se tvoří a vysvětlíme si základní pravidla týkající se tvorby a použití budoucího času v němčině. Naučíme se také perfektum způsobových sloves a slovesa wissen. Osvojíme si přítomný čas sloves, která jsou zakončená na –eln a –ern, která mají poněkud problematičtější tvary. V odborné části kurzu se zaměříme na tipy pro zvládání stresu, dáme vám několik rad, jak zvládat stres. Podíváme se rovněž na time management a některé rušivé faktory, které často provázejí práci. Na závěr vás čeká několik praktických ustálených slovních spojení.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 20


   Opakovací lekce

   Desátá, dvacátá a třicátá lekce slouží k opakování. V každé lekci jsme pro vás připravili deset cvičení na nejrůznější gramatické jevy, které byly probírány v předchozích lekcích. V rámci této lekce se můžete vrátit zpět ke gramatickým jevům, které vám dělaly problémy nebo procvičovat slovní zásobu.

   Testy: 10
  • Téma 21


   Lekce 21

   V rámci této lekce se zaměříme na slovosled vedlejší věty a spojky, které jsou pro vedlejší věty typické. Podíváme se na rozdíl mezi českým slovem když a als a wenn, které tomuto výrazu odpovídají v němčině. Naučíme se další praktické nepravidelné sloveso - tun (dělat, konat, činit). V odborné části kurzu se tentokrát zaměříme na divadlo, nákup lístků do divadla a podíváme na základní slovní zásobu, která se týká divadla. Rovněž si přečteme krátký text týkající se návštěvy divadla.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 22


   Lekce 22

   V této lekci se zaměříme na shodu přísudku s podmětem. Jedná se sice o záležitost, kterou intuitivně používáte v němčině již nyní, ale přesto by bylo vhodné, abychom si ukázali některé problematické či ne zcela jasné případy. Zcela nová pro Vás budou zájmenná příslovce, se kterými se v této lekci naučíme rovněž pracovat. Doplňkovou gramatiku tvoří rozdíl mezi německými výrazy wie a als, které odpovídají českému jako. V odborné části kurzu navážeme na předchozí lekci a podíváme se na to, se kterými profesemi se můžeme v divadle setkat. Rovněž se zaměříme na jednotlivé druhy divadelních představení. Na závěr Vás čekají dvě hádanky.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 23


   Lekce 23

   V této lekci se podíváme na ustálené vazby sloves, podstatných i přídavných jmen. Jedná se o záležitost, která se bohužel nedá nijak logicky vysvětlit, a vazby je nutné se opravdu naučit. Pokusíme se Vám poskytnout co nejvíce prostoru pro procvičování, abyste si vazby zautomatizovali. Rovněž se zaměříme na vlastní jména a jejich skloňování. Podíváme se i na přímý pořádek slov ve zjišťovací otázce. V odborné části této lekce se zaměříme na to, co se děje s knihou v knihovně a co všechno je potřeba udělat, než se kniha dostane ke čtenáři. Čeká nás rovněž praktická slovní zásoba a cvičení.

   Na závěr lekce dostanete hádanku.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 24


   Lekce 24

   V této lekci se zaměříme na souvětí, některé záležitosti už Vám budou jistě známé z minulých lekcí, jiné pro Vás budou zcela nové. Podíváme se na jednotlivé spojky souřadného i podřadného souvětí, vysvětlíme si, kdy je vhodné je používat a kdy se naopak hodí spojky jiné. Z oblasti slovosledu nás čeká krátké poučení o příslovečném určení. Teoreticky se seznámíme s německým větným rámcem, na který už jsme ovšem v předchozích lekcích několikrát narazili. V rámci odborné části kurzu se zaměříme na účast na konferencích a prezentace na konferencích. Podíváme se na základní fráze při prezentování nějakého tématu. Ukážeme si, jak vyjmenovat jednotlivé body problému, jak prezentaci začít či jak ji uzavřít. Naučíme se i důležité slovní obraty, které se každému prezentujícímu mohou hodit.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 25


   Lekce 25

   V této lekci nás čeká rozsáhlé opakování skloňování podstatných jmen. Podíváme se na dva skloňovací typy, které už známe z předchozích lekcí, a doplníme naše znalosti ještě o třetí. Zaměříme se na skloňování podstatných jmen v množném čísle. Čeká nás skloňování přídavných jmen po členu určitém i po členu neurčitém, které pro Vás bude určitě velmi snadné, jelikož se jedná o velmi logickou a jasnou gramatiku. Odborná část této lekce se bude týkat počítačů, techniky a obchodní terminologie. Zaměříme se na slovní zásobu týkající se práce s počítačem, soubory a složkami, naučíme se důležitá slovíčka pro komunikaci v oblasti techniky i na některé další výrazy, které by se vám mohly při práci s počítači v německy mluvícím prostředí hodit. Na závěr Vás čeká několik ustálených slovních spojení.

   Hodně radosti při studiu!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 26


   Lekce 26

   V této lekci se naučíme několik nových tázacích zájmen, podíváme se na jejich skloňování a naučíme se s nimi tvořit několik otázek, které by se Vám mohly hodit. Zaměříme se na skloňování osobních zájmen, které pro Vás bude částečně opakováním, jelikož jsme dva pády probrali už v předchozích lekcích. Zcela novou gramatiku budou tvořit tři synonymní slovesa – holen, tragen, bringen, která se cizincům často velmi pletou, a tak se pokusíme vysvětlit Vám možnosti jejich použití. Odborným tématem této lekce bude tisk a kopírování. Podíváme se na praktický postup obou činností a základní slovní zásobu, která se vám bude hodit při jejich vysvětlování uživatelům. Slovní zásobu a postup kopírování i tisku doplní praktická cvičení.

   Krásné studijní dny!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 27


   Lekce 27

   Tato lekce vám pomůže obohatit vaše německé výpovědi o celou řadu zájmen, zejména o několik zájmen neurčitých. Blíže se podíváme na jejich skloňování a možnosti použití. Rovněž nás čekají specifická zájmena einer, keiner, meiner. V odborné části této lekce se zaměříme na meziknihovní výpůjční službu. Podíváme se na podmínky této služby v zahraničí, její cenu i možnosti. Rovněž si řekneme, které publikace je možné díky této službě získat a na které se tato služba nevztahuje. Na konci lekce vás čekají tři hádanky.

   Mnoho klidu a pohody při studiu!

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 28


   Lekce 28

   V rámci této lekce se naučíme řadové číslovky. Podíváme se i na to, jak se vyjadřuje v němčině datum a na slovní zásobu s ním spojenou. Zaměříme se na překlad českého ještě ne a už ne do němčiny a naučíme se několik složenin s irgend-/nirgend-. V odborné části kurzu vás v této lekci čeká krátký souvislý text týkající se toho, proč je důležité se učit němčinu. Na závěr lekce vás čeká několik ustálených slovních spojení.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 5
  • Téma 29


   Lekce 29

   V rámci této lekce se zaměříme na infinitiv závislý na podstatném jménu, přídavném jménu a slovesu. Jedná se o gramatickou záležitost, která výrazně rozšíří možnosti Vašeho vyjádření. Naučíme se směrová příslovce, takže se budete umět zeptat na cestu, budete moci někoho zavolat k sobě či poslat pryč. Vysvětlíme si, jaký je rozdíl mezi slovy Platz – Stelle – Ort. V odborné části kurzu se podíváme na životopis. Nabídneme vám několik praktických rad, jak napsat dobrý životopis v němčině. Zaměříme se na obsah životopisu, poradíme vám, v jakém pořadí by za sebou měly jednotlivé údaje následovat. Na závěr se naučíme několik moudrostí na téma práce.

   Kniha: 1Stránky: 4Soubor: 1Slovník: 1Testy: 4
  • Téma 30


   Opakovací lekce

   Desátá, dvacátá a třicátá lekce slouží k opakování. V každé lekci jsme pro vás připravili deset cvičení na nejrůznější gramatické jevy, které byly probírány v předchozích lekcích. V rámci této lekce se můžete vrátit zpět ke gramatickým jevům, které vám dělaly problémy nebo procvičovat slovní zásobu.

   Testy: 10