Slovníček projektového managementu a fundraisingu


Základní pojmy projektového managementu a fundraisingu:

Vychází také z:
http://www.projectman.cz/slovnik/
http://www.csr-online.cz/List.aspx
http://snadnedarcovstvi.cz/
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE

A

Analýza požadavkl projektu 5M

Analýza požadavků projektu 5 M zahrnuje základní zdroje, které je třeba v každém projektu zajistit.

Machinery - Jaké stroje, vybavení, technologie potřebujeme?
Manpower - Jaké lidské zdroje potřebujeme? Jaké požadujeme schopnosti? Budeme potřebovat další vzdělávání členů týmu?
Materials - Jaké jsou požadavky na materiální zajištění? Kde materiál seženeme? Bude ho dostatek a bude dodán včas?
Methods - Jaké metody komunikace použijeme? Jaké budou marketingové metody? Jaké další metody musíme vzít v úvahu?
Money - Jaké zdroje potřebujeme k dokončení projektu? Jaké zdroje máme k dispozici? Jaké jsou plánované úspory nákladů?

C

CPM (Critical Path Method)

je „Determinická metoda, sloužící k analýze kritického průběhu činností ve složitých návazných procesech (projektech).“ CPM vyjadřuje pouze jedinou časovou hodnotu, analýza je založena na vytvoření modelu projektu prostřednictvím síťového grafu a znázornění kritické cesty. Metoda kritické cesty je využívána především pro velké projekty ve stavebnictví. Jedná se o velmi podobnou metodu s PERT diagramem.


D

Dar

Souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Nemusí jít nezbytně o finanční dar, ale například i o ideu, nápad, dovednost, čas nebo výrobek. Proces daru upravuje darovací smlouva, přičemž dárce nevyžaduje od obdarovaného žádné protiplnění, může však požádat například o zachování anonymity, nebo použití daru v souladu s jeho přáním.

Dotace

Pojmem dotace se v rozumí peněžitý dar ze strany státu nebo samosprávného celku (kraj, obec, městská část) nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace).

E

Evaluace

„Evaluace“ obecně znamená celý proces systematického plánování, kontrolování a hodnocení výsledků nějaké činnosti (souboru činností), resp. projektu. Evaluace je vhodná metoda pro průběžnou kontrolu a zlepšení kvality projektů. Evaluace jako taková je průběžný (často opakovaný) cyklický proces, který má vést ke zlepšení projektové činnosti a výstupů a zároveň ke zlepšení řízení a dopadu projektu. Evaluace může probíhat před projektem (ex ante), během projektu (mid-term) nebo po skončení projektu (ex-post).

F

Fáze projektu

Dle většiny přístupů se projekt dělí do fází, které obsahují předdefinované procesy a výstupy a jejichž obsahem je plánování, řízení a kontrola projektu. Projektové fáze se mohou překrývat, popř. opakovat.
Pro účely tohoto kurzu je využito členění dle PMBOK, které přebírá například i anglická verze Wikipedie.
  • Zahájení projektu
  • Plánování projektu
  • Realizace projektu
  • Monitoring a kontrola projektu
  • Ukončení a vyhodnocení projektu

Filantropie

Filantropie je chápána jako souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací). Liší se od altruismu, který je individuální iniciativou a je většinou omezen na nejbližší okolí. Filantropie se pokouší řešit problémy slabších či handicapovaných v širších souvislostech, koncepčně a má tendenci se organizovat do celého systému péče o tyto problematické skupiny. Na nejobecnější rovině je vedena snahou dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti.

Fundraiser

Člověk zabývající se fundraisingem.

Fundraising

Pojem zahrnující různé metody a postupy, jakzískat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových nevládních organizací (NGO). Získané prostředky slouží k pokrytí programových i provozních výdajů a k rozvoji neziskové organizace. Organizacemi využívajícími fundraising zpravidla bývají nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech i politické strany a v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu.

G

Ganttův diagram

Ganttův diagram (úsečkový diagram) umožňuje přehledné grafické znázornění času potřebného k dokončení projektu a pořadí dílčích činností.

Grant

Grant je účelový příspěvek na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži na základě předloženého projektu.

Grantová agentura

Grantová agentura, u nás konkrétně Grantová agentura České Republiky (GAČR), vypisuje podmínky soutěže, kde stanoví obor nebo téma, povinné náležitosti přihlášky, rozsah podpor a další podmínky a zároveň je to instituce, která prostřednictvím soutěže o granty podporuje různé vědecké, technické, kulturní, vzdělávací nebo jiné obecně prospěšné projekty. Může být státní, rozdělující veřejné prostředky státního rozpočtu nebo může být součástí veřejných i soukromých institucí a nadací.

Grantový fundraising

V českém prostředí jde o nejčastější způsob financování práce nevládních organizací. Grantový fundraising by měl být založen na transparentní soutěži mezi projekty organizací, které žádají nadaci, samosprávu, státní instituce o finanční prostředky. Zpravidla jsou vyhlašována grantová kola s vymezenými prostředky, které se rozdělí mezi transparentně vybrané projekty.

Groupware

Softwarový nástroj pro projektový management, komplexní řešení pro týmovou spolupráci a kolaboraci.

H

Harmonogram projektu

Dokument obsahující plánovaná data provedení jednotlivých činností a plánovaná data plnění milníků.

Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE