Slovníček - Management


Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  (Další)
  VŠE

A

Absolvent

Zaměstnanec vstupující do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let. Přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené.

Account manager

Account manager je funkce odpovídající za styk s významnými klienty. Zodpovídá za služby klientům a jejich vysokou úroveň, reprezentaci společnosti ve styku s klienty aj.

Akontace

První splátka - procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny. Např. 10 % ceny zboží při nákupu na splátky, 30 % ceny nemovitosti, 50 % ceny vozu při leasingu atd.

Akvizice

Získání nebo nebo nábor. Akvizicí může mediální provozovatel či jiný podnikatelský subjekt rozšířit své portfolio – např. vydavatelství takto může získat celé portfolio svého přímého konkurenta.

Anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

B

Bazický bod

Termínem bazický bod (označovaný symbolem ‱ nebo zkratkou bp, bps – z anglického Basis point) se ve finanční oblasti označuje jedna setina procenta (1 % = 100 bp). V bazických bodech se udávají především úrokové míry a výnosové míry různých finančních nástrojů. Například změna úrokové míry z 1 % p. a. na 1,2 % znamená změnu o 20 bp.

Benchmark

Srovnávací hodnota určité veličiny. Měrná značka, etalon, úhelný kámen, podle kterého budeme srovnávat.

Například:
Loňské dosažené prodeje pro nás mohou sloužit jako benchmark pro příští rok.
Pokud vstupujeme se značkou na nový trh a neznáme potřebný objem reklamních investic, investice konkurence nám poslouží jako benchmark.

Běžná likvidita

Je měřítkem budoucí solventnosti firmy. Ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. Z hlediska finanční analýzy vyjadřuje likvidita poměrový ukazatel vyjadřující momentální schopnost uhradit splatné závazky. Z hlediska firmy vyjadřuje likvidita schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy před splatností závazků krytých těmito složkami.

Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy, v překladu strategie modrého oceánu. Jedná se o metodu tvorby obchodní strategie podniku, kterou popsali ve stejnojmenné knize W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Kniha byla vydána poprvé v roce 2005. Blue Ocean Strategy je založena na myšlence, že každý podnik může dosahovat vyššího zisku vytvářením nové poptávky v nesoutěžním trhu (tzv. modrém oceánu) mnohem snadněji než soupeřením s konkurencí na existujících trzích.
Metoda Blue Ocean Strategy obsahuje metodický postup tvorby hodnotových inovací a vytváření a využívání nového tržního prostoru pro poptávku. Postup se soustředí na schopnost vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Silně se v tom opírá o kreativitu a inovativnost přístupů při hledání nových trhů a příležitostí. Popisuje celou řadu koncepčních a přitom praktických nástrojů, vhodných k použití jak v podnicích, tak i v organizacích veřejného sektoru, které jsou vhodné pro systematické vyhledávání a využívání tzv. modrých oceánů, což je metafora pro nové tržní příležitosti a nesoutěžní trhy.

C

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence (CI) je systematický, legální a etický proces sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a organizování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí a vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a provést správné strategické rozhodnutí, které pomůže zvýhodnit firmu oproti ostatním konkurentům.

Stránka:  1  2  3  (Další)
  VŠE