Základní doporučená literatura

MARTIN, Paula a Karen TATE. Management projektu: memory jogger. Praha: Česká společnost pro jakost, 2005. 176 s. ISBN 80-020-1732-3.

Tato kapesní publikace ze světově rozšířené a oblíbené řady "Memory Jogger" vydavatelství GOAL/QPC popisuje srozumitelným jazykem proces řízení projektů, který mohou používat všechny projektové týmy. Týká se všech typů projektů a bude užitečnou či dokonce nepostradatelnou pomůckou pro kohokoli, od začátečníků až po ty nejpokročilejší.

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2011. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2.

Nejprodávanější publikace o projektovém managementu je komplexním průvodcem pro všechny projektové manažery, vedoucí projektů, podnikatele a studenty. Kniha se podrobně věnuje všem fázím řízení projektu a také specifickým oblastem integrovaného řízení projektů, a to tak, aby předkládané poznatky byly bezprostředně využitelné v praxi. Díky velmi praktickému přístupu celé knihy, velkému množství praktických návodů, postupů a rad a řadě názorných obrázků, tabulek a přehledů mají čtenáři možnost skutečně pochopit a zvládnout zásady projektového řízení a aplikovat je úspěšně v praxi.

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). 4th edition. Newtown Square, PA : EIS Digital Publishing, 2008. 459 s. ISBN 1933890517.

Metodika a příručka pro projektové řízení vyvíjena neziskovou organizací zaměřující se na projektové řízení PMI (Project Management Institute). Základem je shromažďování nejlepších praxí z oboru a uvedení jich ve standard pro řízení projektů.

CHVALOVSKÝ, Václav. Řízení projektů, aneb, Překážkový běh na dlouhou trať. Praha : ASPI, 2005. 130 s. ISBN 80-7357-085-8.

Autor upozorňuje na kritická místa všech projektů, zejména na důležitost správného ohodnocení rizik projektů a jejich možných dopadů. Nekompromisně odhaluje příčiny překračování rozpočtů díky špatně nastaveným postupům pro řízení změn, což je velmi obvyklý jev v praxi. Kniha je velmi čtivě napsána, je výstižná a stručná, a obsahuje vše podstatné včetně celé řady příkladů. Doporučujeme ji všem, kteří chtějí nahlédnout do zákulisí vedení projektů, i těm, kteří mají s řízením projektů již svoje vlastní zkušenosti. Zejména ji doporučujeme těm, kteří až dosud v podobných případech spoléhali na svoji schopnost improvizace.

Ledvinová, Jana. Základy fundraisingu. Praha: ICN Praha, 1996. 141 s.

Publikace popisuje základní přístupy a principy, na které je ve fundraisingu potřeba pamatovat, a je doplněna řadou praktických pracovních listů a návodů. Užitečná je především pro všechny začínající fundraisery, leccos ale jistě připomene i pokročilým.

Norton, Michael: Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Praha : Nadace Via, 2003.

Publikace je určena neziskovým organizacím, které začínají se systematickým plánovitým fundraisingem. Obsahuje kapitoly věnované strategickému plánování fundraisingu, získávání podpory od firemních a individuálních dárců, testování fundraisingových technik, práci s lidmi a specifickým komunikačním dovednostem potřebným pro fundraising.

Naposledy změněno: Sobota, 26. květen 2012, 18.06