INTERES

Projekt INTERES (celým názvem Informační technologie realizované spoluprací) vznikl na Masarykově univerzitě, v Kabinetu informačních studií a knihovnictví filozofické fakulty, jako součást Výzvy 51 MŠMT „Tablety do škol učitelům“. Jeho cílem je vybavení zapojených škol dotykovými zařízeními a série školení pro vedení školy, koordinátory ICT i učitele různé aprobace. Tyto kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou spojením fyzických a elektronických vzdělávacích aktivit. Na tomto portále v kategorii, kde se právě nacházíte, se v první polovině roku 2015 postupně objevují kurzy s tématy podporujícími využití dotykových zařízení ve školách.


První série kurzů (Bezpečnost ICT, Cloudové služby, Škola21 a Veřejné zakázky) je určena primárně ředitelům škol a koordinátorům ICT, podnětné informace mohou ale najít i jiní pracovníci ve školství nebo zájemci o problematiku technologií ve vzdělávání. Ostatní kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům, zejména v primárním a sekundárním vzdělávání. Následující kurzy (Autorský zákon v kontextu školního prostředíLegislativní a etické zázemí při využívání ICT ) jsou na pomezí mezi určením pro vedoucí a pedagogické pracovníky, protože se zaměřují na právní stránku využití IT a elektronických autorských děl ve vzdělávání. Ostatní kurzy pod štítkem jsou již určeny primárně pro pedagogické pracovníky. Znalostní zázemí pro metodika ICT by měl podpořit kurz Metodik ICT. Proti tomu základy ovládání dotykového zařízení se zaměřením na informace zajímavé pro učitele nabízí Základy práce s dotykovými zařízeními. Všechny ostatní kurzy se již soustředí na využití dotykového zařízení v didaktice konkrétního předmětu.

 Související štítky: Pracovník v neziskové organizaci, Pracovník v paměťové instituci, Učitel, Knihovník, Student

Kurzy označeno štítkem "interes": 22

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Pavla Kovářová

Anotace: Cílem kurzu je představit témata bezpečnosti ICT, která je vhodné řešit koncepčně na úrovni vedení školy nebo koordinátorem ICT ve škole. Pro ujasnění podstaty problémů i možných řešení je pozornost zaměřena na oba tyto pohledy s důrazem na opatření vyžadující koncepční, spíše než individuální přístup.

Kategorie: IT kurzy

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autoři: Michal Černý a Pavla Kovářová

AnotaceCloudové technologie představují jeden z nejdůležitějších trendů současného využití počítačů a počítačových sítích. Uživatel díky nim získá přístup k zajímavým nástrojům (aniž by je musel instalovat) a také má svá data k dispozici všude tam, kde je dostupné připojení na internet. V tomto kurzu se pokusíme nabídnout pohled na zajímavé nástroje, které do oblasti cloudu spadají a mohou být pro školní prostředí důležité a zajímavé.

Kategorie: IT kurzy

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Michal Černý

AnotaceV rychle se měnící informační společnosti je třeba hledat cesty a metody, jak – co možná nejlépe – implantovat moderní technologie do života školy. Nejde přitom jen o technologické vybavení, ale také o způsob vzdělávání, práci se zaměstnanci a učiteli nebo o redefinování role školy ve vztahu ke svému okolí. V tomto kurzu nabízíme širší pohled na to, jak připravit a vést školu tak, aby v 21. století poskytovala žákům skutečně hodnotné vzdělání.

Tento kurz obsahuje další materiály k sebevzdělávání k předmětům, které nemají vlastní kurz - jako je například přírodopis nebo ruština. U každého předmětu najdete studijní materiál s aplikacemi, který představuje kostru každé oborové didaktiky a je nutné ho projít. Každý předmět též obsahuje materiál s nadoborovými aplikacemi, které lze využívat bez ohledu na jednotlivý předmět. Ke každému kurzu jsou pak přiloženy doplňující odkazy na články či webové služby související s používáním dotykových zařízení v dané oborové didaktice.

Anotace: S pomocí dotykových zařízení je ve výuce němčiny možné osvojovat si zábavnou a hravou formou slovní zásobu i fráze nebo procvičovat gramatické jevy i reálie německy mluvících zemí. Můžeme je využít ve výuce jak samostatně, tak i jako doplněk používaných učebnic, k opakování, procvičování, samostudiu i skupinové práci, k domácí přípravě. Lze si vybrat z úrovní od začátečníků po pokročilé. Interaktivita a spojení s vizuálními vjemy jsou důležité faktory, které pomáhají učivo upevnit.

Anotace: Kurz obsahuje tematická videa a prezentace. Ve videích se dozvíte základní informace k využívání dotykových zařízení ve volnočasových aktivitách a návod na to, jak využívat dvě konkrétní aplikace. V prezentaci jsou obsaženy aplikace, které je možné využít ve volnočasových aktivitách.

Aplikace dotykových zařízení jsou využitelné napříč spektrem jazykových dovedností. Jsou velmi dobře využitelné pro výuku slov, frází, rozvoj čtenářských, poslechových či komunikačních dovedností. Množství aplikací je vhodně metodicky přizpůsobeno začátečníkům i pokročilým. Řada z nich také umožňuje např. tvorbu projektů, knih či vlastních materiálů; pořádání konferencí napříč školami nebo slouží ke školnímu i mimoškolnímu vzdělávání.

Anotace: Kurz se zaměřuje na možnosti využití dotykových zařízení (mobilů, tabletů, notebooků) ve výuce českého jazyka a komunikace. Představuje jak obecné možnosti, tak konkrétní příklady a konkrétní aplikace. V kurzu je pro vás představeno jedno video, díky kterému si uděláte základní představu o možnostech výuky pomocí dotykových zařízení. Další videa pak představují konkrétní aplikace a jejich ovládání. Kromě videí je pro vás dostupná prezentace a studijní materiál s podrobnými informacemi. Součástí kurzu je i digifolio pro mapování zdrojů, informací a různých tipů vztahujících se k tématu. V neposlední řadě je pro vás připraveno diskuzní fórum pro sdílení zkušeností.

Anotace: Nárůst informačních technologií v běžném životě se promítá i do školství. Jsou dostupné dostatečně výkonné počítače, chytré mobilní telefony (smartphony) a tablety, které mohou být prostředkem na podporu výuky a testování znalostí. Cílem tohoto kurzu je poskytnout učitelům chemie okamžitě upotřebitelné zdroje pro smysluplné využití tabletů a smartphonů na podporu výuky a testování znalostí v chemii.

Anotace: Učebnice, pracovní sešit, čítanka, písanka a sešit na diktáty. Mohlo by se zdát, že je to základní vybavení žáka do hodin českého jazyka. Nemůžeme je ale něčím obohatit a žákům i nám zpestřit? Kurz Jak učit s dotykovým zařízením v češtině na 1. stupni ZŠ vám představí možnosti, jak zařazovat a efektivně využívat dotyková zařízení ve vašich hodinách českého jazyka. Cílem bude osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencí nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.

Anotace: Kurz je věnován pedagogům prvního stupně základní školy a nabízí jim vhled do nástrojů, které mohou využívat při práci s tablety a dalšími dotykovými zařízeními. Cílem je osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencích nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.

Anotace: Mobilní digitální zařízení přinášejí do výuky zeměpisu nové možnosti k rozvíjení (nejen geografických) dovedností u žáků a stejně tak umožňují využití stávajících nástrojů, které jsou k dispozici na stolních počítačích. Aplikace dostupné na mobilních zařízeních mohou učiteli usnadnit přípravu výuky, nabídnout aktivity pro individuální postup žáků, přispět k rozvoji spolupráce a tvořivosti u žáků či významně podpořit propojení učiva s každodenní realitou žáků. Učitelé zeměpisu mohou využívat integrovaného GPS, který se nachází v tabletech či chytrých telefonech. Žáci tak mohou sledovat svoji aktuální polohu, vytvářet vlastní mapy, lokalizovat zajímavá místa či mapovat výskyt určitého jevu ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že se tato zařízení dnes stávají běžnou součástí našich životů, nabyté dovednosti jsou široce využitelné pro plánování výletů i odbornou práci se zdroji informací.

Anotace: Cílem kurzu je seznámit se s výukovými aplikacemi, které je možné uplatnit ve výuce občanské výchovy či ZSV na základní (i střední) škole. Předkládané výukové aplikace jsou určeny pro dotyková zařízení s operačním systémem iOS, Android a Windows. Vzhledem k nastavení aplikací v anglickém jazyce se doporučuje základní znalost anglického jazyka.

Anotace: Výuka informačních a komunikačních technologií s dotykovým zařízením jde přímo in medias res. Nabízí tak nepřeberné množství témat a přístupů, kterým se lze věnovat. V tomto kurzu se zaměříme jak na určitý obecný přehled nápadů a poznatků, co a jak lze vlastně v oblasti ICT s dotykovými zařízeními učit a jak s nimi pracovat v hodinách informatiky, tak také na téma digitálního informačního kurátorství, tedy nástrojů pro správu a organizaci učebního obsahu.

Anotace: Žijeme v době, která bývá označována jako digitální věk. Moderní technologie stále více ovlivňují jednotlivé oblasti našeho života, stávají se jeho každodenní součástí. V dnešní době téměř každý žák i učitel vlastní nějaké dotykové zařízení, ať už se jedná o tablet nebo chytrý telefon. Díky tomu máme celou řadu možností, jak s těmito zařízeními ve výuce (nejen) dějepisu pracovat.

Anotace: Kurz je zaměřen na dotyková zařízení a jejich využití ve výuce matematiky. Přestože dotyková zařízení dnes už využívá každý, nejsou ve výuce téměř používána. Tato zařízení mohou sloužit převážně ke zpestření a zjednodušení výuky ze strany žáků i učitelů. Dotykové zařízení je možné využít k procvičování, opakování nebo také k výkladu nového učiva. Taková výuka bude pro žáky inspirativní a motivující. Kurz obsahuje tematická videa a prezentace. Ve videích se dozvíte základní informace k využívání dotykových zařízení v matematice a návod na to, jak využívat dvě konkrétní aplikace. V prezentaci jsou obsaženy aplikace, které se vztahují k matematice. Tyto aplikace lze využít přímo ve výuce.

Anotace: Tablet či telefon je dnes relativně běžnou výbavou velké části žáků i učitelů a byla by škoda je pro měření aktivně nevyužívat. Současně otvírá ještě jednu zajímavá oblast fyzikálně – informatického vzdělávání, totiž jak je možné, že zařízení bez mechanických součástek má kompas nebo gyroskop s akcelerometrem. Objasnění fyzikálního pozadí měřících přístrojů v těchto zařízeních může představovat zajímavý krok, který z žáků může učinit více než jen poučené uživatele. Přirozeně se pak objevuje také téma počítačového zpracování takto naměřených dat.

Anotace: Kurz Legislativní a etické zázemí při využívání ICT se věnuje zejména otázkám kybernetické bezpečnosti, kybernetické kriminality a ochrany osobních údajů při práci s informačními a komunikačními technologiemi. V současné době rostoucí trend využívání ICT ve vzdělávání má kromě nesporných pozitivních důsledků také určitá rizika. Ta spočívají zejména v tom, že jednání nejen studentů, ale i pedagogů realizované prostřednictvím moderních technologií může být i nevědomě neetické, či dokonce nelegální. Jelikož je české trestní právo postaveno na formálním pojetí trestného činu, stačí v případě pohybu na internetu skutečně málo ke vzniku trestní odpovědnosti. Cílem tohoto kurzu je proto seznámit jeho účastníky s těmito riziky.

Kategorie: Právní kurzy

Uživatelé označeno štítkem "INTERES": 1

  • 19. 12. 2010
    Pavla Kovářová