Učitel

Kabinet informačních studií (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) je univerzitní pracoviště, které se dlouhodobě zapojuje do rozvoje využití informačních technologií ve vzdělávání všech typů – formálního, neformálního i informálního, přímého i zprostředkovaného technologiemi, od předškolního po celoživotní. To vše vyústilo v potřebu zaměřit část kurzů, které vznikly na KISK, právě na učitele. Vedle nich zde najdete i kurzy jiných autorů, které necílí vždy přímo na učitele, ale mohou jim přinést zajímavé informace.Související štítky: INTERES, Pracovník v neziskové organizaci, Pracovník v paměťové instituci, Vědec, Knihovník, Student

Kurzy označeno štítkem "učitel": 26

 

AUTOR: Pavla Kovářová, Adéla Kereková, Alžběta Lukšů, Martina Antlová, Emil Budín
ANOTACE: Přestože informační technologie jsou součástí mnoha činností v současném životě, stále existuje nezanedbatelná skupina lidí, kteří jsou znevýhodněni tím, že jim chybí základní dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti, a to obecně nebo v dílčím tématu. Knihovny často nabízejí pro odstranění tohoto Digital Divide různé lekce. Může se stát, že hledají vhodné materiály nebo jen chtějí odkázat uživatele na místo, které jim pomůže procvičit si látku nebo ji jen připomenout. A právě k těmto využitím může tento kurz knihovníkům sloužit. Kurz počítačové gramotnosti je sestaven z osmi samostatných modulů, z nichž každý je zaměřen na získání minimálních kompetencí v dané oblasti. Základem každého modulu jsou textové studijní opory, doplněné o další studijní materiály převážně z ověřených externích zdrojů, diskusní fóra pro komunikaci a sdílení znalostí s dalšími účastníky kurzu a autoevaluačního kurzu pro ověření nabytých znalostí.
CÍLOVÁ SKUPINA: uživatelé knihovny, kterým je kurz zprostředkován knihovnou, knihovníci mohou být nezávislými tutory kurzu
FORMA: netutorovaný, čistě elektronický kurz
TERMÍN KURZU: od 18. 12. 2013
POZNÁMKA: Tento kurz vznikl za podpory Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně a programu VISK2.


Kategorie: IT kurzy

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Pavla Kovářová

Anotace: Cílem kurzu je představit témata bezpečnosti ICT, která je vhodné řešit koncepčně na úrovni vedení školy nebo koordinátorem ICT ve škole. Pro ujasnění podstaty problémů i možných řešení je pozornost zaměřena na oba tyto pohledy s důrazem na opatření vyžadující koncepční, spíše než individuální přístup.

Kategorie: IT kurzy

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autoři: Michal Černý a Pavla Kovářová

AnotaceCloudové technologie představují jeden z nejdůležitějších trendů současného využití počítačů a počítačových sítích. Uživatel díky nim získá přístup k zajímavým nástrojům (aniž by je musel instalovat) a také má svá data k dispozici všude tam, kde je dostupné připojení na internet. V tomto kurzu se pokusíme nabídnout pohled na zajímavé nástroje, které do oblasti cloudu spadají a mohou být pro školní prostředí důležité a zajímavé.

Kategorie: IT kurzy
KDO: Centrum CEINVE, KISK FF MU 
ANOTACE: Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.
CÍLOVÁ SKUPINA: kdokoliv se zájmem o daná témata
FORMA: tutorovaný kurz, který souběžně probíhá na MU
TERMÍN KURZU: 29. září - 21. prosince 2014
citační kurz
AUTOŘI: Markéta Řehůřková, Zuzana Teplíková, Petra Šolcová, Hana Čechová, Vanda Gřešáková, Matej Režnický a Martin Krčál
ANOTACE: Kurz slouží pro zájemce o problematiku citací, citování a plagiátorství. Naučíte se v něm základy citování dle ČSN ISO 690, dozvíte se, jaké existují druhy plagiátorství a co je citační etika, poznáte citační software a citační databáze, dotkneme se také výuky citací.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci, akademičtí pracovníci, výzkumníci a studenti
FORMA
: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2.

Cílová skupina: ředitelé ZŠ a SŠ a jimi pověření zástupci

Časová náročnost: max. 10 hodin

Autor: Michal Černý

AnotaceV rychle se měnící informační společnosti je třeba hledat cesty a metody, jak – co možná nejlépe – implantovat moderní technologie do života školy. Nejde přitom jen o technologické vybavení, ale také o způsob vzdělávání, práci se zaměstnanci a učiteli nebo o redefinování role školy ve vztahu ke svému okolí. V tomto kurzu nabízíme širší pohled na to, jak připravit a vést školu tak, aby v 21. století poskytovala žákům skutečně hodnotné vzdělání.

Tento kurz obsahuje další materiály k sebevzdělávání k předmětům, které nemají vlastní kurz - jako je například přírodopis nebo ruština. U každého předmětu najdete studijní materiál s aplikacemi, který představuje kostru každé oborové didaktiky a je nutné ho projít. Každý předmět též obsahuje materiál s nadoborovými aplikacemi, které lze využívat bez ohledu na jednotlivý předmět. Ke každému kurzu jsou pak přiloženy doplňující odkazy na články či webové služby související s používáním dotykových zařízení v dané oborové didaktice.

Anotace: S pomocí dotykových zařízení je ve výuce němčiny možné osvojovat si zábavnou a hravou formou slovní zásobu i fráze nebo procvičovat gramatické jevy i reálie německy mluvících zemí. Můžeme je využít ve výuce jak samostatně, tak i jako doplněk používaných učebnic, k opakování, procvičování, samostudiu i skupinové práci, k domácí přípravě. Lze si vybrat z úrovní od začátečníků po pokročilé. Interaktivita a spojení s vizuálními vjemy jsou důležité faktory, které pomáhají učivo upevnit.

Anotace: Kurz obsahuje tematická videa a prezentace. Ve videích se dozvíte základní informace k využívání dotykových zařízení ve volnočasových aktivitách a návod na to, jak využívat dvě konkrétní aplikace. V prezentaci jsou obsaženy aplikace, které je možné využít ve volnočasových aktivitách.

Aplikace dotykových zařízení jsou využitelné napříč spektrem jazykových dovedností. Jsou velmi dobře využitelné pro výuku slov, frází, rozvoj čtenářských, poslechových či komunikačních dovedností. Množství aplikací je vhodně metodicky přizpůsobeno začátečníkům i pokročilým. Řada z nich také umožňuje např. tvorbu projektů, knih či vlastních materiálů; pořádání konferencí napříč školami nebo slouží ke školnímu i mimoškolnímu vzdělávání.

Anotace: Kurz se zaměřuje na možnosti využití dotykových zařízení (mobilů, tabletů, notebooků) ve výuce českého jazyka a komunikace. Představuje jak obecné možnosti, tak konkrétní příklady a konkrétní aplikace. V kurzu je pro vás představeno jedno video, díky kterému si uděláte základní představu o možnostech výuky pomocí dotykových zařízení. Další videa pak představují konkrétní aplikace a jejich ovládání. Kromě videí je pro vás dostupná prezentace a studijní materiál s podrobnými informacemi. Součástí kurzu je i digifolio pro mapování zdrojů, informací a různých tipů vztahujících se k tématu. V neposlední řadě je pro vás připraveno diskuzní fórum pro sdílení zkušeností.

Anotace: Nárůst informačních technologií v běžném životě se promítá i do školství. Jsou dostupné dostatečně výkonné počítače, chytré mobilní telefony (smartphony) a tablety, které mohou být prostředkem na podporu výuky a testování znalostí. Cílem tohoto kurzu je poskytnout učitelům chemie okamžitě upotřebitelné zdroje pro smysluplné využití tabletů a smartphonů na podporu výuky a testování znalostí v chemii.

Anotace: Učebnice, pracovní sešit, čítanka, písanka a sešit na diktáty. Mohlo by se zdát, že je to základní vybavení žáka do hodin českého jazyka. Nemůžeme je ale něčím obohatit a žákům i nám zpestřit? Kurz Jak učit s dotykovým zařízením v češtině na 1. stupni ZŠ vám představí možnosti, jak zařazovat a efektivně využívat dotyková zařízení ve vašich hodinách českého jazyka. Cílem bude osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencí nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.

Anotace: Kurz je věnován pedagogům prvního stupně základní školy a nabízí jim vhled do nástrojů, které mohou využívat při práci s tablety a dalšími dotykovými zařízeními. Cílem je osvojení si konkrétních nástrojů a kompetencích nutných pro jejich efektivní implementaci v edukačním procesu.

Anotace: Mobilní digitální zařízení přinášejí do výuky zeměpisu nové možnosti k rozvíjení (nejen geografických) dovedností u žáků a stejně tak umožňují využití stávajících nástrojů, které jsou k dispozici na stolních počítačích. Aplikace dostupné na mobilních zařízeních mohou učiteli usnadnit přípravu výuky, nabídnout aktivity pro individuální postup žáků, přispět k rozvoji spolupráce a tvořivosti u žáků či významně podpořit propojení učiva s každodenní realitou žáků. Učitelé zeměpisu mohou využívat integrovaného GPS, který se nachází v tabletech či chytrých telefonech. Žáci tak mohou sledovat svoji aktuální polohu, vytvářet vlastní mapy, lokalizovat zajímavá místa či mapovat výskyt určitého jevu ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že se tato zařízení dnes stávají běžnou součástí našich životů, nabyté dovednosti jsou široce využitelné pro plánování výletů i odbornou práci se zdroji informací.

Anotace: Cílem kurzu je seznámit se s výukovými aplikacemi, které je možné uplatnit ve výuce občanské výchovy či ZSV na základní (i střední) škole. Předkládané výukové aplikace jsou určeny pro dotyková zařízení s operačním systémem iOS, Android a Windows. Vzhledem k nastavení aplikací v anglickém jazyce se doporučuje základní znalost anglického jazyka.

Anotace: Výuka informačních a komunikačních technologií s dotykovým zařízením jde přímo in medias res. Nabízí tak nepřeberné množství témat a přístupů, kterým se lze věnovat. V tomto kurzu se zaměříme jak na určitý obecný přehled nápadů a poznatků, co a jak lze vlastně v oblasti ICT s dotykovými zařízeními učit a jak s nimi pracovat v hodinách informatiky, tak také na téma digitálního informačního kurátorství, tedy nástrojů pro správu a organizaci učebního obsahu.

Anotace: Žijeme v době, která bývá označována jako digitální věk. Moderní technologie stále více ovlivňují jednotlivé oblasti našeho života, stávají se jeho každodenní součástí. V dnešní době téměř každý žák i učitel vlastní nějaké dotykové zařízení, ať už se jedná o tablet nebo chytrý telefon. Díky tomu máme celou řadu možností, jak s těmito zařízeními ve výuce (nejen) dějepisu pracovat.

Uživatelé označeno štítkem "Učitel": 4

 • Obrázek: František Blecha
  František Blecha
 • 19. 12. 2010
  Pavla Kovářová
 • Obrázek: Libuše Findejsová
  Libuše Findejsová
 • Obrázek: Eva Kličková
  Eva Kličková