Student

Naše kurzy.knihovna.cz jsou prostorem, kde je možné učit a studovat témata související s oblastí informačních studií a knihovnictví prostřednictvím e-kurzů v Moodle. Správu tohoto prostředí zajišťuje Kabinet informačních studií a knihovnictví (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity), proto není překvapivé, že většina kurzů je doporučena studentům, zejména právě z oboru informační studia a knihovnictví. Některé kurzy jsou cílené přímo na ně, tyto kurzy jsou obvykle studijní oporou k vyučovaným předmětům na KISK. Jiné kurzy cílí na pracovníky z praxe, kde se mohou studenti také uplatnit. Studium těchto kurzů jim proto může přinést znalosti, které uplatní ve svém budoucím zaměstnání.Související štítky: INTERES, Pracovník v neziskové organizaci, Pracovník v paměťové instituci, Vědec, Učitel, Knihovník

Kurzy označeno štítkem "student": 17

 

AUTOR: Pavla Kovářová, Adéla Kereková, Alžběta Lukšů, Martina Antlová, Emil Budín
ANOTACE: Přestože informační technologie jsou součástí mnoha činností v současném životě, stále existuje nezanedbatelná skupina lidí, kteří jsou znevýhodněni tím, že jim chybí základní dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti, a to obecně nebo v dílčím tématu. Knihovny často nabízejí pro odstranění tohoto Digital Divide různé lekce. Může se stát, že hledají vhodné materiály nebo jen chtějí odkázat uživatele na místo, které jim pomůže procvičit si látku nebo ji jen připomenout. A právě k těmto využitím může tento kurz knihovníkům sloužit. Kurz počítačové gramotnosti je sestaven z osmi samostatných modulů, z nichž každý je zaměřen na získání minimálních kompetencí v dané oblasti. Základem každého modulu jsou textové studijní opory, doplněné o další studijní materiály převážně z ověřených externích zdrojů, diskusní fóra pro komunikaci a sdílení znalostí s dalšími účastníky kurzu a autoevaluačního kurzu pro ověření nabytých znalostí.
CÍLOVÁ SKUPINA: uživatelé knihovny, kterým je kurz zprostředkován knihovnou, knihovníci mohou být nezávislými tutory kurzu
FORMA: netutorovaný, čistě elektronický kurz
TERMÍN KURZU: od 18. 12. 2013
POZNÁMKA: Tento kurz vznikl za podpory Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně a programu VISK2.


Kategorie: IT kurzy
AUTOR: Pavla Kovářová, Iva Zadražilová
ANOTACE: Knihovník přichází do kontaktu s ICT jako jiný uživatel tohoto nástroje, ale také jako mediátor informací, které jsou velmi často zprostředkovány přes internet. V obou případech je by měl rozumět nejen pozitivům, které ICT přináší, ale pro efektivní práci je nutné znát také problémy, které se při použití informačních a komunikačních technologií mohou objevit a jakými metodami může předcházet internetovým hrozbám nebo je vhodně řešit. Podrobněji se kurz zaměřuje na témata: sociální inženýrství, sociální sítě, určování polohy jedince, malware, kyberšikana a sexting, nevyžádané zprávy, e-komerce a preventivní opatření s důrazem na ověřování identity.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci (především z knihoven, které nepatří mezi specializované) a studenti knihovnictví
FORMA: netutorovaný, čistě elektronický kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Tento kurz vznikl za podpory Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně a programu VISK2.
Kategorie: IT kurzy
AUTOR: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem kurzu je získat základní přehled o aspektech digitalizace tištěných dokumentů v knihovnách a dalších paměťových institucích.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci paměťových institucí, které mají v plánu digitalizovat, studenti středních i vysokých škol, kteří se chtějí zorientovat v problematice digitalizace tištěných dokumentů
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 2. 10. 2017 - 31. 12. 2017
KAPACITA: cca 25 osob
REGISTRACE DO KURZU: od 19.6.2017, v případě zájmu o kurz pište na lenka.damborska@mzk.cz
Kategorie: IT kurzy
Online nástroje - logo
AUTOR: Ladislava Z. Suchá, Gabriela Šimková
ANOTACE: Netutorovaný kurz představující množství online nástrojů pro výzkumy v knihovnách.
CÍLOVÁ SKUPINA: Knihovníci, informační pracovníci, studenti KISK
FORMA: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2.
Kategorie: IT kurzy
KDO: Centrum CEINVE, KISK FF MU 
ANOTACE: Informační gramotnost jako celek, které se kurz věnuje, však nezahrnuje pouze schopnost vyhledávání a vyhodnocování informací. Jednotlivá témata kurzu korespondují s dílčími složkami informační gramotnosti a prostřednictvím dílčích úkolů podporují i rozvoj ICT gramotnosti jako základny pro rozvoj všech složek předchozích.
CÍLOVÁ SKUPINA: kdokoliv se zájmem o daná témata
FORMA: tutorovaný kurz, který souběžně probíhá na MU
TERMÍN KURZU: 29. září - 21. prosince 2014
citační kurz
AUTOŘI: Markéta Řehůřková, Zuzana Teplíková, Petra Šolcová, Hana Čechová, Vanda Gřešáková, Matej Režnický a Martin Krčál
ANOTACE: Kurz slouží pro zájemce o problematiku citací, citování a plagiátorství. Naučíte se v něm základy citování dle ČSN ISO 690, dozvíte se, jaké existují druhy plagiátorství a co je citační etika, poznáte citační software a citační databáze, dotkneme se také výuky citací.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci, akademičtí pracovníci, výzkumníci a studenti
FORMA
: netutorovaný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2.
AUTOR: Michal Černý
ANOTACE: Kurz umožňuje pochopení základních možností využití webinářů v knihovnách. První teoretičtější část se týká webinářů obecně a zasazuje je do širších pedagogických kategorií. Druhá část je praktičtější a nabízí pohled na konkrétní možné implementace a inspirace jak na dobrý webinář.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci pracující v informačním vzdělávání, ředitelé knihoven, informační kurátoři, referenční knihovníci.
FORMA: plně distanční, předpokládá se praktické zkoušení získaných poznatků na konkrétních aplikacích.
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKAKurz byl podpořen z programu VISK 2.

ODPOVĚDNÁ OSOBA: Mgr. Pavla Lichnovská
ANOTACE: Kurz je určen pracovníkům městských i odborných knihoven s úrovní angličtiny mírně pokročilý/falešný začátečník. 
FORMA: tutorovaný kurz; maximálně 60 účastníků, 9 modulů 
DALŠÍ TERMÍN KURZU: srpen 2017, srpen 2018

REGISTRACE: odkaz na registrační formulář pro zájemce o kurz

Kategorie: Jazykové kurzy

Pokračování e-learningového kurzu knihovnické angličtiny.
Máte-li zájem o studium o studium v kurzech e-LKA, vyplňte prosím přihlášku spojenou se vstupním testem zde: http://goo.gl/forms/G0FSdxVjxN

Absolventi kurzu e-LKA 1 se mohou do e-LKY 2 přihlásit zde:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBfaFVpM3RoMzNuZHgwZHJ0bng5Z0E6MQ#gid=0

Autorka kurzu: Mgr. Barbora Sedláčková
Tutorky kurzu: Mgr. Lenka Janská, Mgr. Magdaléna Filipová, Mgr. Pavla Lichnovská

Příští plánované spuštění kurzu: srpen 2017, srpen 2018


Kategorie: Jazykové kurzy

Anotace: Kurz Legislativní a etické zázemí při využívání ICT se věnuje zejména otázkám kybernetické bezpečnosti, kybernetické kriminality a ochrany osobních údajů při práci s informačními a komunikačními technologiemi. V současné době rostoucí trend využívání ICT ve vzdělávání má kromě nesporných pozitivních důsledků také určitá rizika. Ta spočívají zejména v tom, že jednání nejen studentů, ale i pedagogů realizované prostřednictvím moderních technologií může být i nevědomě neetické, či dokonce nelegální. Jelikož je české trestní právo postaveno na formálním pojetí trestného činu, stačí v případě pohybu na internetu skutečně málo ke vzniku trestní odpovědnosti. Cílem tohoto kurzu je proto seznámit jeho účastníky s těmito riziky.

Kategorie: Právní kurzy

Anotace: Kurz Autorský zákon v kontextu školního prostředí se věnuje otázkám souvisejícím s autorským právem, se kterými se setkávají učitelé a žáci v rámci vzdělávacích aktivit. Jeho hlavním cílem je poskytnout všeobecný přehled o fungování autorského práva jako složky práva duševního vlastnictví a naučit účastníky kurzu pracovat s autorskými díly tak, aby byla zachována ochrana autorských práv jejich autorů, a současně tak, aby mohla být díla využívána skutečně efektivním způsobem pro zajištění kvalitního vzdělávání. Kurz poskytuje nejen výklad o zakotvení autorského práva v českém právním řádu, definice jednotlivých pojmů a výklad jednotlivých institutů, ale také účastníky učí pomocí praktických příkladů, jak se v konkrétních situacích správně zachovat a které nástroje autorského práva uplatnit. Absolvent kurzu by tedy měl být schopen ochránit vlastní autorská práva ke svým dílům, využívat zákonných licencí ve vzdělávání a měl by vědět, jaká díla, jakým způsobem a za jakých podmínek může při vzdělávání užívat.

Kategorie: Právní kurzy
AUTOR: Adam Hazdra, David Šmehlík
ANOTACE: Kurz je věnovaný teorii a praxi Designového myšlení. Chceme, abyste se po jeho dokončení na svět dívali jinýma očima - očima designéra. Nejenže ve vás chceme vzbudit zájem o zkoumání věcí kolem sebe, ale chceme vám dát také návod na to, jak o věcech přemýšlet, abyste jakoukoli změnu, kterou v knihovně budete zavádět, dělali pro lidi co nejužitečnější.
CÍLOVÁ SKUPINA: knihovníci ze všech druhů knihoven a široká veřejnost
FORMA: nemoderovaný, volně dostupný kurz
TERMÍN KURZU: 1.běh: prosinec 2013, 2. běh: otevřené od 3. ledna 2014
POZNÁMKA: Kurz byl podpořen z programu VISK 2. 

KDO: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

ANOTACE: Cílem projektu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz může být využit i jako inovativní.
CÍLOVÁ SKUPINA:
 • pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání,
 • pracovníci s dlouholetou praxí.
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: od 11. září 2017
KAPACITA KURZU: 30 účastníků
KDO: Moravská zemská knihovna v Brně
ANOTACE: Cílem "Knihovnického kurzu" je poskytnout chybějící odborné vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. Kurz byl v roce 2012 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury (VISK2). E-learningový kurz je realizován za podpory dotace Jihomoravského kraje.
CÍLOVÁ SKUPINA: pracovníci knihoven bez odborného knihovnického vzdělání, zájemci o zaměstnání v oboru
FORMA: tutorovaný; plně e-learningový
TERMÍN KURZU: 4. 9. 2017 -  24. 12. 2017; REGISTRACE DO KURZU A DALŠÍ INFORMACE: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz.
PŘEHLED MODULU A DALŚÍ INFORMACE:
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnicky-kurz

Uživatelé označeno štítkem "Student": 3

 • Obrázek: Ludmila Rozsypalová
  Ludmila Rozsypalová
 • Obrázek: Šárka Brázdová
  Šárka Brázdová
 • Obrázek: Jana Přeliášová
  Jana Přeliášová