Anotace: S pomocí dotykových zařízení je ve výuce němčiny možné osvojovat si zábavnou a hravou formou slovní zásobu i fráze nebo procvičovat gramatické jevy i reálie německy mluvících zemí. Můžeme je využít ve výuce jak samostatně, tak i jako doplněk používaných učebnic, k opakování, procvičování, samostudiu i skupinové práci, k domácí přípravě. Lze si vybrat z úrovní od začátečníků po pokročilé. Interaktivita a spojení s vizuálními vjemy jsou důležité faktory, které pomáhají učivo upevnit.